On-line rezervace

Historie Grandhotelu Pupp

První z budov Grandhotelu Pupp, zvaná "Saský sál", byla postavena na objednávku tehdejšího starosty města Deimla již v roce 1701. Sálem byly položeny základy k řadě pozdějších hotelových staveb.

V době stoupající slávy Saského sálu vládl na karlovarské radnici další starosta Andreas Becher. Také vlastnil pozemky v nivě za ohybem říčky a rozhodl se vystavět svůj "Lusthaus" v pravém úhlu k Saskému sálu, zhruba v místech dnešního Zrcadlového sálu a restaurace Grandrestaurant Pupp. Hned od začátku se mu začíná říkat Český sál.

V roce 1760 přichází do Karlových Varů Jan Jiří Pop, rodák z Veltrus, který do té doby působil jako cukrář hraběte Rudolfa Chotka, a nastupuje na místo u zdejšího cukráře Mitterbacha. Roku 1775 se ožení s Mitterbachovou dcerou Františkou, která kupuje od vdovy po starostovi Becherovi třetinu Českého sálu. Následujícího roku kupuje Františka druhou třetinu a poslední dokupuje roku 1776 její manžel, který se mezitím začal podepisovat jako Johann Georg Pupp. V témže roce rozbíhá svůj podnik.

Během 19. století se firma úspěšně rozvíjela a v roce 1890 rodina Puppů, reprezentovaná bratry Antonem, Juliem a Heinrichem, získala do vlastnictví i původní Saský sál. Téhož roku je založena rodinná akciová společnost. Šest let poté předává firma vídeňským architektům Fellnerovi a Helmerovi takzvaný "Etablissement Pupp", aby byl tento soubor jednotlivých budov v roce 1907 s konečnou platností scelen v novobarokně pojatý "Grandhotel Pupp".

V letech 1922-1923 vrcholí přestavba a také modernizace celého hotelu. Každý pokoj má vlastní koupelnu s teplou a studenou vodou, a za největší úspěch byl pokládán fakt, že před začátkem II. světové války se Puppům konečně podařilo koupit poslední ze žádaných budov "Dům Boží oko", dnes Café Pupp.

V roce 1951 je jméno hotelu změněno na Grandhotel Moskva a ke svému původnímu jménu a tradici se navrací teprve po roce 1989.

 

Právní upozornění:
Tato zpráva je určena výlučně pro jejího adresáta/adresáty.
Zpráva a její případné přílohy mohou obsahovat zákonem chráněné informace, důvěrné či osobní informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, sdělte to prosím odesílateli. Zprávu a všechny její případné kopie vymažte, nepoužívejte její obsah, tento nikomu nesdělujte ani nepřijímejte žádná opatření na jeho základě. Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření zprávy či jejího obsahu může být protizákonné.
Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě náleží zasilateli zprávy a nemusí nutně být názory a stanovisky vedení společnosti.

Legal notice:
This e-mail is intended solely to the addressee / addressees.
E-mail and any file attachments transmitted with it may contain legally privileged, confidential or personal infromation. If you have received this e-mail in error please contact the sender. Delete the e-mail and and any copies of it, do not use its contents, do not disclose the contents or take any action based on the contents hereof. Any unauthorized use or disclosure of the email or its content is prohibited and may be unlawful.
The views and opinions expressed in this e-mail message are those of the sender and may not necessarily be those of the management of the company.

-10% POBYT SPA nebo WELLNESS při přímé rezervaci

65+ generation

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013