On-line rezervace

Akcie

Představenstvo společnosti

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s
IČ 00022004

se sídlem Karlovy Vary, Mírové náměstí 2

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 40

(dále jen společnost)

vyzývá akcionáře


k osobnímu předložení listinných akcií společnosti vytištěných ve znění na majitele za účelem vyznačení zákonných změn, zejména k vyznačení změny formy na formu na jméno a ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů a případně k vyzvednutí dosud nepřevzatých listinných akcií.

Dle ustanovení § 2 zákona č. 134/2013 Sb. (O některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, dále jen „zákon“) s účinností od 1.1. 2014 se změnily ze zákona listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno. Dle ustanovení § 3 tohoto zákona je nutné, aby akcionáři předložili akcie k vyznačení nezbytných údajů a aby sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, zejména v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, §348 odst. 3, sdělení čísla bankovního účtu akcionáře, vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (od 1.1. 2014 je možné vyplácet dividendu pouze bezhotovostně, na tento, akcionářem sdělený, účet), a to nejpozději dne 30.6. 2014.

Tato výzva se vztahuje i na akcionáře v prodlení, kteří si své listinné akcie nevyzvedli v souvislosti se změnou podoby akcií ze zaknihovaných na listinné (na základě rozhodnutí společnosti ze dne 3. 4. 2001), a to v souladu s opakovanými výzvami společnosti do konce roku 2013, kteří se vyzývají, aby si vyzvedli své akcie a provedli vyznačení změn podle platných zákonů. S odkazem na výzvy uveřejněné v souladu se stanovami v obchodním věstníku a dalších mediích se tímto stanovuje dodatečná lhůta k vyzvednutí těchto akcií, a to do 30. 6. 2014 s tím, že po této lhůtě nevyzvednuté akcie mohou být prodány ve veřejné dražbě.

Akcionář, který nepředloží akcie a veškeré zákonné identifikační údaje na přiloženém formuláři, nebude zapsán v seznamu akcionářů a nebudou mu vyznačeny předepsané změny na akcii, tudíž bude v prodlení se všemi zákonnými následky. Akcionář, který bude v prodlení s plněním povinností uvedených v předchozí větě, není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 uvedeného zákona po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne (§ 4 uvedeného zákona).

Akcionář se dostaví do kanceláře společnosti na adrese Praha 4, Ctiradova 1, a to až po telefonickém či emailovém objednání a dohodnutí termínu.

Úřední dny pro provedení změn a případně pro vyzvednutí listinných akcií budou každé pracovní úterý mezi 9-12 a 13-15 hod. v období mezi 1.4. 2014 a 30.6. 2014. Pro vyznačení změn na již vydaných listinných akciích po 30.6. 2014 se akcionáři dostaví po telefonickém či emailovém dojednání konkrétního termínu.

Telefonický kontakt: 725 213 973

Emailový kontakt: akcieGHP@seznam.cz

Dostaví-li se zástupce akcionáře, musí se prokázat plnou mocí, podepsanou řádně akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen, a to buď originálem nebo úředně ověřenou kopií, a v předložené plné moci bude přesně vyznačen a specifikován účel plné moci a ostatní zákonné náležitosti. Plná moc musí zůstat společnosti.

Dostaví-li se dědic, musí společnosti prokázat usnesením o dědictví nabytí předmětných akcií a toto usnesení musí v originále nebo úředně ověřené kopii ponechat společnosti.

Drží-li akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie tato osoba.

Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele nebo jinou osobu, která je oprávněná mít akcie u sebe, na tuto výzvu. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na tuto výzvu, akcie k vyznačení údajů nebo k výměně, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.

Společnost vyznačí na akciích předkládaných jí zástavním věřitelem též existenci zástavního práva, i když nedochází k jejich výměně.


představenstvo společnosti

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.

---------------------------------------------------------------------------


Údaje pro identifikaci

akcií GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.

Jméno a příjmení (u Fyzických osob) / firma (u Právnických osob) ………………………………
RČ / IČO ………………………………
Bydliště / sídlo ………………………………
Číslo bankovního účtu ………………………………
Číslo(a) akcií ………………………………
   
   
………………………………  
Podpis  

 

-10% POBYT SPA nebo WELLNESS při přímé rezervaci

65+ generation

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013