Valná hromada

Valná hromada

 
 


▸  Valná hromada - pozvánka a informace pro účast na valné hromadě

▸  Stanovy společnosti - návrh změny  

▸  Zpráva nezávislého auditora a výroční zpráva 2013 včetně účetní závěrky k 31. prosinci 2013

▸  Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (pro jednání VH 25.11.2014)

▸  Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (pro jednání VH 25.11.2014) 

▸  Protinávrh akcionáře RNDr. Dušana Brabce k usnesení valné hromady   

▸  Protinávrh akcionáře Jana Hejkala k usnesení valné hromady 

Představenstvo společnosti
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost,
IČ 00022004 se sídlem Karlovy Vary, Mírové náměstí 2,
zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 40
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25.11. 2014 od 11:00 hodin v sídle společnosti, budova Grandhotelu Pupp, salonek Beethoven.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

  Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013, stavu majetku společnosti k 31.12. 2013, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

  Vyjádření představenstva: Představenstvo projednalo na svém zasedání návrh zprávy a doporučilo valné hromadě schválit účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce2013 avyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 66a obch. zákoníku.

  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12. 2013.
  Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2013.“
  „Valná hromada schvaluje zúčtování hospodářského výsledku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2013 takto: částku ve výši - 7.617.030,- Kč zúčtovat na vrub nerozděleného zisku.“
  Zdůvodnění: Valná hromada je povinna schválit v souladu s příslušnými právními předpisy hospodářský výsledek a účetní závěrku společnosti.

 5. Schválení auditora společnosti
  Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014 auditorskou společnost MAC s.r.o., IČO 62581571, se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1.
  Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

 6. Schválení změny stanov společnosti
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti a jejich úplné znění.
  Zdůvodnění: Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti ZOK. Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku (tzv. generální opt-in). Vnitřní poměry společnosti se budou řídit účinností zápisu generálního opt-in do obchodního rejstříku novou právní úpravou. Účinky změn stanov nastávají v okamžiku jejich schválení valnou hromadou. Návrh úplného znění stanov je uveřejněn na webových stránkách společnosti spolu s pozvánkou. Tento bod osvědčí přítomný notář.

 7. Změna v představenstvu společnosti, schválení smluv o výkonu funkce
  Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci pana JUDr. Davida Uhlíře ze dne 16.8. 2013 na funkci člena představenstva.
  Zdůvodnění: Valná hromada je povinna projednat rezignaci člena statutárního orgánu na svoji funkci.

 8. Odvolání člena dozorčí rady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce
  Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Dušana Blína - člena dozorčí rady ke dni konání valné hromady.
  Zdůvodnění: Valná hromada odvolala člena dozorčí rady z funkce vzhledem ke změně stanov v počtu členů dozorčí rady.

 9. Závěr
Informace pro účast na valné hromadě:

1.   Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že v rejstříku ještě není zapsána změna statutárního orgánu, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou fotokopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem nebo úředně ověřenou kopií, podepsanou řádně akcionářem, přičemž jeho podpis musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba a se zemí, kde tato osoba má sídlo nebo bydliště, nemá Česká republika uzavřené příslušné dohody, předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za neplatné. Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat pro potřeby společnosti. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a vykonávat svá akcionářská práva jen akcionář zaregistrovaný ke dni předcházejícímu dni konání VH v seznamu akcionářů společnosti. Na valné hromadě se nebudou identifikovat ani zapisovat akcionáři do seznamu akcionářů.
     
2.   Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
     
3.

 

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní na webových stránkách společnosti došlé protinávrhy nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

     
4.   Hlasování
Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno fyzické osoby nebo obchodní firmu akcionáře, počet hlasů podle počtu akcií jejich majitele, pořadové číslo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář/zástupce křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko “PRO” nebo “PROTI”, případně “ZDRŽEL SE” a odevzdá osobě pověřené sčítáním hlasů. Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné.
     
5.   Způsob zasílání a získávání dokumentů¨
Akcionáři mohou od 25.10. 2014 do dne konání valné hromady (včetně):
- zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrh změn stanov a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti.
 
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)
               
Dlouhodobý majetek: 358316   Vlastní kapitál: 325839   Výnosy celkem: 300502
Oběžná aktiva: 222604   Cizí zdroje: 250399   Náklady celkem: 308119
Ostatní aktiva: 3804   Ostatní pasiva: 8486   Hospodářský výsledek: -7617

představenstvo společnosti
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost 

WORLD LUXURY SPA AWARDS

World Luxury Spa Awards

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013